Tag

เงิน

3 เรื่องที่ทำเราให้พ้นจากเรื่องความกังวลเรื่องเงินได้

เป็นอิสระจากเงิน ไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินมากมาย แต่ต้องมีเงินมากพอ "มากมาย" กับ "มากพอ" นั้นไม่เหมือนกัน มากมายนั้นตอบยาก และอาจทำยาก

ยิ่งเงินไม่มีผลกับชีวิต ความคิดก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเงินไม่มีผลกับชีวิตเท่าไหร่ ความคิดก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น คำว่าเงินไม่มีผลกับชีวิต หมายความได้ 2 อย่าง