Tag

อิสรภาพทางการเงิน

อิสระคุณ ราคาเท่าไหร่?

ไม่เคยมีครั้งไหนที่คุณจะวัดอิสรภาพของคุณได้ชัดเจนเท่าครั้งนี้ สมมติว่าคุณทำงานประจำ ได้เงินเดือน 2 หมื่นบาท แล้ววันนึงคุณไปรับงานนอก