Tag

อาชีพ

เป้าหมายของทุกอาชีพคือ เราต้อง “เลือกรับงาน” ได้

เป้าหมายของทุกอาชีพ ที่เราต้องไปให้ถึงก็คือ เราต้อง "เลือกรับงาน" ได้ หมายความว่า เราจะรับงานนั้นหรือไม่รับก็ได้ เราจะทำหรือไม่ทำงานนั้นก็ได้