Tag

คุณค่าของงานที่ทำ

คุณค่าของงานที่คุณทำอยู่คืออะไร?

จงนิยาม "คุณค่า" ของงานที่คุณทำอยู่ให้ "ยิ่งใหญ่" แล้วคุณจะประสบความสำเร็จกว่าคนร่วมอาชีพเดียวกัน ปัญหาของคนจำนวนมากก็คือ เขานิยามงานของเขาจาก "กิจกรรมที่ทำ"