Day

March 15, 2018

จงเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเอง

จงเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเอง โอกาสส่วนใหญ่ไม่เคยอยู่ที่บ้าน โอกาสมักมากับผู้คน การพบปะผู้คนจึงคือการสร้างโอกาส